Disclaimer

Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de (gehele) website www.beursweek.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

BeursWeek behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via haar website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling dan wel (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is dan wel (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BeursWeek of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting aansprakelijkheid BeursWeek

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel BeursWeek zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan zij niet zonder meer of in alle gevallen instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de daarop geboden informatie.  Zij garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. BeursWeek is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan zij verantwoordelijk worden gehouden, voor welke uit de op haar website geboden informatie voortvloeiende geleden schade dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Zij wijst dan ook iedere (vorm van) aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op haar website, al dan niet door derden, (aan)geboden informatie, alsook ten aanzien van het (ongestoorde) gebruik van die website, uitdrukkelijk van de hand. BeursWeek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Risico’s

De informatie op deze website is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod tot het kopen of verkopen van één of ander financieel instrument en/of het aanzetten tot het verhandelen van financiële instrumenten. Een belegging in de op deze website genoemde financiële instrumenten is mogelijk niet geschikt voor elke belegger. U dient de passendheid van een beleggingstransactie telkens te beoordelen in het licht van uw eigen omstandigheden en doelstellingen. Raadpleeg hiervoor uw beleggingsspecialist.

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De daadwerkelijke prestaties van een financieel instrument kunnen afwijken van de op deze website genoemde verwachte prestaties.

BeursWeek en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op deze website opgenomen informatie.

Wijzigingen

BeursWeek behoudt zich het recht voor de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.